Η εισήγηση του συνήγορου του πολίτη για τους διοριστέους του 2008, από το alfavita.gr

15 Δεκεμβρίου 2010
Αριθμ. Πρωτ.: 134851/52743/2010

Προς:

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Γραφείο Υπουργού, Κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου
Α. Παπανδρέου 37
151 80 – ΜΑΡΟΥΣΙ

Θέμα: Καθυστέρηση διορισμών εκπαιδευτικών

Αξιότιμοι Κύριοι,

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του βάσει των άρθρων 3 και 4 του νόμου 3094/2003, ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά τις από 11.11.10 και υποβληθείσες αναφορές των κ.κ. *** (κλάδου ΠΕ1802), *** (κλάδου ΠΕ05) και *** (κλάδου ΠΕ0402), στις οποίες δόθηκε αριθμός φακέλου υπόθεσης 134851, *** και ***/2010, αντίστοιχα. Με τις εν λόγω αναφορές τίθεται το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με την ολοκλήρωση του διορισμού εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι κρίθηκαν διοριστέοι μετά τον γραπτό διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., έτους 2008.

Νομοθετικό Πλαίσιο

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 αρ. 6 του ν. 3255/2004 ορίζεται ότι: «α) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 και εφεξής, οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται ως εξής:
αα) σε ποσοστό 60% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π..) και κατά τη σειρά της βαθμολογίας,
ββ) σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό στην κατηγορία της υποπεριπτώσεως αα` οι κενές θέσεις πληρούνται, μέχρι να εξαντληθούν, με διορισμό υποψηφίων της κατηγορίας της υποπεριπτώσεως ββ`».

2. Κατά το έτος 2008 ενόψει  της διεξαγωγής  διαγωνισμού εκπαιδευτικών μέσω Α.Σ.Ε.Π., με την υπ.αριθμ.109363/Δ2/25.8.2008 (ΦΕΚ 1738/28.08.08) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίστηκαν: α) οι θέσεις προς πλήρωση  οι οποίες  ανέρχονταν σε πέντε χιλιάδες εβδομήντα δύο (5.072) συνολικά για την Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση, αφού ελήφθησαν υπόψη, και προφανώς εγκρίθηκαν,  οι δαπάνες που προκαλούνταν στον κρατικό προϋπολογισμό για τα έτη 2009, 2010 και τα επόμενα αυτών και β) η προθεσμία εντός της οποίας όφειλαν να υλοποιηθούν οι διορισμοί  ήτοι τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011.

 3. Στη συνέχεια και ενώ κατά το έτος 2009 είχαν πραγματοποιηθεί  διορισμοί εκπαιδευτικών  ώστε να καλυφθεί το ήμισυ των  θέσεων που είχαν προκηρυχθεί, λόγω  των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών στις οποίες περιήλθε η χώρα ψηφίστηκε  ο  ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 10 του εν λόγω νόμου «1. Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 δεν χορηγούνται εγκρίσεις της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ή προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α). Για το ίδιο έτος, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναστέλλονται οι προσλήψεις και διορισμοί του ανωτέρω προσωπικού των φορέων αυτών. Εξαιρούνται οι τομείς:
«α) υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου για προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτό καθορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α), της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και λοιπό θεραπευτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και αποθεραπευμένων πρώην τοξικομανών.»
β) παιδείας, προκειμένου για εκπαιδευτικό προσωπικό,
γ) ασφάλειας, προκειμένου για ένστολο προσωπικό, καθώς και
δ) ο υποχρεωτικός διορισμός των αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
Στην παρ. 2 του αρ. 10 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι «οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι την 31.12.2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με έναρξη το β΄ εξάμηνο του έτους 2010 και ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες ολοκληρώνεται μέχρι την 31.12.2012».

4. Κατά το μήνα Μάιο 2010, ωστόσο, με τις διατάξεις του αρ. 9 του ν. 3848/2010, προβλέφθηκε  ειδικά για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών ότι «Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική Προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου».

5. Τέλος, προσφάτως εξεδόθη η υπ. αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/29/οικ.22433/20.10.10 εγκύκλιος των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την απορρόφηση επιτυχόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 10 του ν. 3833/2010, ως ανωτέρω. Στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρεται ρητώς ότι λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού υπαλλήλων που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ν.π.δ.δ. κατά το τρέχον έτος, η Κυβέρνηση αποφάσισε εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2010 να απορροφηθούν όλοι οι επιτυχόντες σε διαδικασίες διορισμού/πρόσληψης σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι και την 31.12.09. Επισημαίνεται δε ότι η σταδιακή απορρόφηση των διοριστέων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού θα ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2011, λόγω της αναστολής των προσλήψεων κατά το χρονικό διάστημα που προηγείται των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.

Διαπιστώσεις

 Η ενασχόληση του Συνηγόρου του Πολίτη με το θέμα του διορισμού των εκπαιδευτικών από το διαγωνισμό μέσω Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008, έχει οδηγήσει στις εξής διαπιστώσεις:
– Κατά το έτος 2008 οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο διαγωνισμό που προκήρυξε το Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση συγκεκριμένων κενών θέσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν αυτούς διοριστέους. Δημιουργήθηκε επομένως σε αυτούς η βεβαιότητα ότι θα διοριστούν στην εκπαίδευση το αργότερο κατά το σχολικό έτος 2010-2001.
Με αυτή τη βεβαιότητα πολλοί εγκατέλειψαν άλλες μορφές απασχόλησης για τον βιοπορισμό τους, παραμένουν, ωστόσο, αυτή τη στιγμή άνεργοι.

– Το Υπουργείο Παιδείας προέβη στο διορισμό του ημίσεος αριθμού  των διοριστέων κατά το έτος 2009-2010, ωστόσο αρνήθηκε να πράξει, ως όφειλε,  το ίδιο, δηλαδή να απορροφήσει όλους τους εναπομείναντες  διοριστέους κατά το σχολικό έτος 2010-2011 αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό οφείλεται στη  δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας. Οι ειδικές, όμως, για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης διατάξεις του ν. 3833/2010 εξαιρούν  από τον περιορισμό των διορισμών τον τομέα της παιδείας ως προς το εκπαιδευτικό προσωπικό. Περαιτέρω δε, η αιτιολογική έκθεση των ειδικών για την παιδεία διατάξεων του  ν. 3848/2010 στερείται κάθε αναφοράς στην οικονομική κατάσταση της χώρας προκειμένου για την αιτιολόγηση του τρόπου διορισμού των εκπαιδευτικών, ο οποίος παρουσιάζεται απλώς ως μεταβατική διάταξη  με χρόνο εφαρμογής δύο ή και περισσότερα σχολικά έτη.

– Οι εκπαιδευτικοί, από την πλευρά τους, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν. 3833/2010 θεώρησαν ως πιθανό χρόνο διορισμού τους το αργότερο το τέλος του έτους 2012. Στη συνέχεια, όμως,  με τις διατάξεις του ν. 3848/2010 δημιουργήθηκε σε αυτούς η πεποίθηση ότι ο χρόνος του διορισμού τους μεταφέρεται στο απώτερο μέλλον.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ενόψει της ψήφισης του ν. 3848/2010 στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε με συνεργάτη της Υπουργού Παιδείας και κλιμάκιο της Αρχής συζητήθηκε το ενδεχόμενο παράτασης της μεταβατικής περιόδου στο βαθμό που αυτή η παράταση θα ευνοούσε το διορισμό μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών  εγγεγραμμένων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με μεγάλη προϋπηρεσία, δεδομένου βεβαίως, του γεγονότος ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος θα διορίζονταν όλοι οι εναπομείναντες από το διαγωνισμό του 2008. Από τη στιγμή που η παράταση της μεταβατικής περιόδου συμπεριλαμβάνει και τους διοριστέους του διαγωνισμού , τουλάχιστον όσον αφορά ορισμένες ειδικότητες, στην ουσία ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα διορίζονταν κατά το έτος 2010-2011 μοιράζεται στα δύο ή και περισσότερα επόμενα σχολικά έτη.

– Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη παρακολούθησε τους διορισμούς που υλοποιήθηκαν βάσει των πιστώσεων που προφανώς διέθετε το Υπουργείο Παιδείας για μόνιμους διορισμούς από το διαγωνισμό. Στις περισσότερες ειδικότητες έχουν απομείνει ελάχιστοι για διορισμό σε μερικές όμως, όπως π.χ. Γαλλικών και Γερμανικών έχουν απομείνει αρκετοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι οπωσδήποτε θεμελιώνουν δικαίωμα διορισμού ως διοριστέοι από έναν θεσμοθετημένο διαγωνισμό, ωστόσο κρίνοντας από τον αριθμό των διορισθέντων κατά το τρέχον σχολικό έτος (έξι εκπαιδευτικών), δημιουργείται εύλογα ερώτημα σχετικά με το χρόνο διορισμού αυτών.

– Τέλος, η ανωτέρω μνημονευθείσα πρόσφατη εγκύκλιος περί υποχρέωσης απορρόφησης όλων των επιτυχόντων μέχρι και την 31.12.10 δεν εξαιρεί την περίπτωση των εκπαιδευτικών, που πέτυχαν σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για τους οποίους είχαν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι και την 31.12.09.
Το επιχείρημα που θα μπορούσε κάλλιστα να προβληθεί ότι για τους εκπαιδευτικούς ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3848/2010 ως πιο ειδικές έναντι του ν. 3833/2010 μπορεί να ανατραπεί δεδομένου ότι στον ν. 3833/2010 γίνεται λόγος για κάθε είδους διαγωνισμό, επομένως και για το διαγωνισμό εκπαιδευτικών. Περαιτέρω, μετά την απορρόφηση των εναπομείναντων διοριστέων, στο πλαίσιο εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων του ν. 3848/10, το ποσοστό, επί του συνόλου των διορισμών, 60% που αντιστοιχεί στο διαγωνισμό θα μπορούσε, βάσει των διατάξεων του ν. 3255/04, οι οποίες δεν φαίνεται να έχουν καταργηθεί κατά το μέρος αυτό, να καλυφθεί από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε προκειμένου να πληροφορηθεί ο Συνήγορος του Πολίτη τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί ή προτίθεται να προβεί το Υπουργείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διορισμός των διοριστέων σε θέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Αναμένοντας την κατά το δυνατόν συντομότερη ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με τιμή

Καλλιόπη Σπανού
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

About freesyndicate

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
This entry was posted in πολίτης, συνδικάτο, συνδικαλιστικά, συνδικαλισμός, το σύνηθες παράλογο, ωρομίσθιοι & αναπληρωτές, Οι δάσκαλοι και η Αμφισβήτηση, άνεργοι, αδιόριστοι εκπαιδευτικοί / φοιτητές, αναπληρώτριες/τές, για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, εργασιακά, ελληνικό εκπαιδευτικο σύστημα, κυβερνητικά "μέτρα", νομοθεσία and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s